Algemene voorwaarden voor de beroepsaansprakelijkheid

KNB, januari 2007

Artikel 1

Overeenkomstig de voorschriften van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie)

heeft elke notaris die lid is van de KNB zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.

Artikel 2

De verzekeringsvoorwaarden van deze door de KNB voorgeschreven verzekering zijn als volgt:

  • jaarmaximum: € 50.000.000,- per verzekeringsjaar en per notaris;
  • verzekerde som: € 25.000.000,- als maximum per gebeurtenis per notaris per jaar;
  • verzekerden: notarissen, waarnemend (kandidaat-)notarissen, oud-notarissen en erfgenamen van overleden notarissen in Nederland.

Artikel 3

Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris

gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die

werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering, in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

Artikel 4

De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

Artikel 5

De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in artikel 3 geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

Artikel 6

De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de artikelen 3, 4 en 5 van deze voorwaarden is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Artikel 7

Op de aansprakelijkheid van de notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers in de zin van artikel 6 is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden en is onze privacyverklaring van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag en de griffie van de Rechtbank te Den Haag. Onze privacyverklaring en onze werkwijze met betrekking tot de cliëntenonderzoeken zijn gepubliceerd op onze website: www.bellaar.nl of schriftelijk aan te vragen via ons postadres.