Grip op uw leven met een levenstestament.

Wellicht heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen beheerd? Wie kan de woning en inboedel namens u verkopen? Hoe wordt uw onderneming voortgezet?

Wanneer u voor één van voornoemde situaties niets heeft vastgelegd is het bijna altijd noodzakelijk dat de kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator benoemt. Wanneer u uw wensen niet meer kenbaar kunt maken dan kan de kantonrechter deze niet meewegen bij het nemen van zijn beslissing. Ook neemt een benoeming via de kantonrechter tijd in beslag en kunnen er in de tussentijd geen beslissingen voor u worden genomen.

Ik heb al een testament, waarom een levenstestament?

Een levenstestament is een geheel ander document dan het ‘gewone’ testament. Het gewone testament werkt pas na uw overlijden en regelt de verdeling van de nalatenschap en bijvoorbeeld wie bevoegd is met betrekking tot de afwikkeling. Een levenstestament regelt juist bevoegdheden tijdens het leven als iemand zijn wil niet meer kenbaar kan maken.

Het levenstestament

U kunt bij Notariskantoor Bellaar c.s. een ‘levenstestament’ opmaken. Met het levenstestament kunt u iemand die u vertrouwt volmacht geven voor het regelen van belangrijke zaken. Zo bepaalt u onder meer wat er met uw woning en inboedel gebeurt, wat uw medische voorkeuren zijn of welk tehuis u prefereert. Daarnaast kunt u volmacht geven om uw vermogen te beheren. U kunt uitgebreide instructies geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren.

Beheer van uw vermogen

U kunt uw vertrouwenspersoon aanwijzen als gevolmachtigde om uw financiële zaken te regelen. Heeft u meerdere vertrouwenspersonen? Het is mogelijk deze personen afzonderlijk te benoemen of de volmacht voor bepaalde rechtshandelingen te beperken. Zo kunt u bepalen dat voor bijv. de verkoop van de woning slechts de gevolmachtigden tezamen bevoegd zijn. Het levenstestament is een persoonlijke akte en kan volledig naar wens worden ingevuld.

Indien geen levenstestament is opgesteld, dan kan de door de rechtbank benoemde bewindvoerder de woning pas verkopen na toestemming van de rechtbank. De bewindvoerder is tevens verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen aan de kantonrechter over het gevoerde beheer. Dit wordt vaak als belastend ervaren. Ook kan een door een rechtbank benoemde bewindvoerder in beginsel geen schenkingen doen. Wanneer u in uw levenstestament heeft aangegeven dat door de gevolmachtigde juist wel geschonken dient te worden en aan wie en op welke wijze, dan biedt dit mogelijkheden om te zijner tijd erfbelasting te besparen, danwel de eigen zorgbijdrage te beperken. Voorop staat uiteraard dat er voldoende middelen achter de hand zijn om uw welzijn te waarborgen.

Wensen op medisch gebied en ten aanzien van uw zorg

Een levenstestament is een uitgebreide volmacht. Naast uw financiële zaken kunt u ook uw persoonlijke wensen formuleren in een levenstestament. Hierbij gaat het om het al dan niet geven van toestemming voor het verrichten van medische behandelingen. Ook kunt u uw wensen omtrent bijvoorbeeld euthanasie kenbaar maken. Hierin kunt u bepalen, binnen de grenzen van de wettelijke mogelijkheden, wanneer u vindt dat er sprake is van uitzichtloos lijden. U kunt ook een ‘niet-behandelverklaring’ opstellen waarin u aangeeft onder welke omstandigheden u vindt dat het leven geen zin meer heeft of voltooid is. Maar ook uw wensen omtrent thuiszorg of opname in een tehuis kunnen opgenomen worden.

Wat kan Notariskantoor Bellaar c.s. voor u betekenen?

Notariskantoor Bellaar c.s. te Amstelveen onderhoudt al sinds 1970 langdurige relaties met haar cliënten. Ons notariaat kenmerkt zich door haar persoonlijke benadering en kwalitatieve dienstverlening. U kunt bij ons terecht voor al uw notariële werkzaamheden. Wij helpen u onder andere de regie over uw eigen leven in de hand te houden en regelingen te treffen voor als u dat zelf niet meer kunt.

Wilt u meer informatie?

Download dan hier onze brochure of neem telefonisch contact op met ons secretariaat voor het inplannen van een afspraak. Ons kantoorbeleid is om vrijblijvend een informatief gesprek te hebben waarin besproken wordt wat uw wensen en de mogelijkheden zijn.