Privacyverklaring Notariskantoor Bellaar c.s.

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam kantoor: Notariskantoor Bellaar c.s.
Adres: Van der Hooplaan 9
Postcode / Plaats: 1185 EV Amstelveen
Contactpersoon: mw. mr. E.M. Weyt-van Tol
E-mailadres: iweyt@bellaar.nl

Onze dienstverlening
Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht.

Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
 2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
 4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistratie Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster.
 5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen, De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.
 6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Adviezen en overige diensten
Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt dat wij enkel uw gegevens verwerken wanneer u ons kantoor daar een uitdrukkelijke opdracht voor geeft, zoals bij het legaliseren van een handtekening of de inschrijving van uw gegevens in een register.

Bron van verwerkte persoonsgegevens
Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:

 • openbare registers, waaronder het Kadaster en het Handelsregister;
 • makelaar of andere adviseur in verband met een akte waarin u één van de partijen bent;
 • schenker;
 • testateur;
 • de Basisregistratie Personen.

Doorgeven van uw persoonsgegevens
Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens onder andere aan de volgende ontvangers:

 • openbare registers, waaronder het Kadaster en het Handelsregister;
 • centraal Testamenten Register;
 • centraal Levenstestamentenregister;
 • de Belastingdienst.

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via: iweyt@bellaar.nl U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Privacy statement Notariskantoor Bellaar c.s.

This statement provides information on how our office handles personal data processed in the context of our activities and services.

Our contact details

Office name: Notariskantoor Bellaar c.s.

Address: Van der Hooplaan 9

Postal code and town/city: 1185 EV Amstelveen

Contact person: mw. mr. E.M. Weyt-van Tol

Email address:  iweyt@bellaar.nl

 

Our services

Our office requests your personal data for the following purposes only:

 • to perform advisory engagements or other services;
 • to fulfil statutory tasks and obligations;
 • for the purposes for which you have specifically granted permission.

Your personal data will not be processed for any other purposes without your permission.

Personal data are requested for the purpose of drawing up a notarial deed or for performing another engagement.

Rules applicable to the use of personal data in notarial deeds

If our office draws up a notarial deed using your personal data, the civil-law notary must comply with the legal regulations governing the processing of personal data:

 1. The civil-law notary must include certain mandatory data, personal or otherwise, in the deed. Your personal data are therefore processed on a legal basis.
 2. The civil-law notary must retain the signed deed containing your personal data in perpetuity.
 3. As soon as the civil-law notary signs the deed, it becomes an official document. This means that no further changes may be made to it, even if the personal data are incorrect. If changes need to be made, the civil-law notary must draw up a new deed in which the change is incorporated.
 4. The civil-law notary must perform a mandatory check of certain data, personal or otherwise, in the Persons Database (Basisregistraties Personen, BRP), the Commercial Register (Handelsregister) and The Netherlands’ Cadastre, Land Registry and Mapping Agency (Kadaster).
 5. The civil-law notary must perform a mandatory check of your identity and will therefore request you to present a valid identity document. The civil-law notary is one of the few authorised to photocopy identity documents including all the data contained therein.
 6. Your personal data are subject to the civil-law notary’s obligation of professional secrecy. Unauthorised parties have no access to your data.

Advisory and other services

The following applies to the processing of personal data for other purposes by our office:

 • The processing of (requesting, collecting, using, saving with regards to executing the deeds) personal information has the following purpose and base:
  • Executing notarial deeds (legal base: obligated by Dutch law)
 • The processing of (requesting, collecting, using, saving with regards to preparing the deeds) personal information has the following purpose and base:
  • Executing notarial deeds (legal base: obligated by Dutch law)
 • The processing of (providing by means of sending: concepts and other file related documents to third parties with consent of the client) personal information has the following purpose and base:
  • To inform third parties if requested by the client (based on: consent)
 • The processing of (requesting information from third parties, collecting, using and saving for services that do not require a notarial deed such as giving advice, private deeds and liquidating estates) personal information has the following purpose and base:
  • Executing commands from clients (based on: executing a contract)
 • The processing of (providing information through registering information or deeds) personal information has the following purpose and base:
  • Public accessibility (legal base: obliged by Dutch law)
 • The processing of (saving information with regards to legalizing signatures) of personal information has the following purpose and base:
  • Determining authenticity signatures on request of clients (based on: executing a contract)
 • The processing of (collecting and using information for administrative purposes for acquisition and/or news letters etc.) personal information has the following purpose and base:
  • Marketing and acquisition (based on: consent)
 • The processing of (saving and using information with regards to managing relations and business enquiries) personal information has the following purpose and base:
  • Encouraging cooperation between parties (based on: consent)
 • The processing of (saving and using information with regards to financial administration) personal information has the following purpose and base:
  • Expressing financial rights and obligations (legal base: obligated by Dutch law)
 • The processing of personal information is based on a justified interest.

 

Source of personal data processed

If our office processes personal data relating to you, which we have not received from you, this will always take place in the context of the engagement assigned to us. The source of those data will be for example one of the following:

 • Public registries, including The Netherlands’ Cadastre, Land Registry and Mapping Agency;
 • A real estate agent or other adviser in connection with a purchase agreement, to which you are one of the parties;
 • Donor;
 • the Persons Database.

Forwarding your personal data

Our office will forward your personal data to other parties (third parties) only if this is required by law or if this is actually necessary for the execution of the activities.

Our office provides personal data to the following recipients:

  • Public registries, including The Netherlands’ Cadastre, Land Registry and Mapping Agency;
  • The Dutch Will Register (centraal Testamenten Register)
 • The Dutch Living Will Register (centraal Levenstestamentenregister);

 

 • The Dutch tax authorities (de Belastingdienst);
 • with your consent to third parties that are involved (such as real estate agents, mortage brokers etc).

Our office does not forward personal data to non-EU countries nor to international organisations.

Retention of your personal data

Our office will not retain your personal data any longer than necessary for the purpose for which they were collected, for the execution of statutory tasks and compliance with statutory obligations or for the fulfilment of agreements (for instance, due to time limits). The retention periods stipulated in statutory provisions, for instance those of the Dutch Civil-Law Notaries Act (Wet op het notarisambt), apply. Notarial deeds are retained in perpetuity.

Your rights relating to personal data processed by our office

If your personal data are processed by our office, pursuant to the General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679, you may exercise the rights stated below.

To that end, you must submit a request (preferably in writing) to the contact address stated in this privacy statement. Before granting your request, we will confirm your identity on the basis of a valid identity document first.

Right of inspection by the data subject

You can always enquire which personal data our office processes, for which purpose they are used and how long the data will be retained. In the event that there is any legal basis that precludes us from complying with your request, we will assess this and inform you accordingly.

Right to rectification

If you believe that certain data have been incorrectly processed, you have the right to request rectification of the data. This is not possible, however, if the data are used in a notarial deed, in which case a new deed must be drawn up as an addendum to the incorrect deed.

Right to erasure (right to be ‘forgotten’)

If you wish to have your personal data erased, you may submit a request to that effect. If the data are included in a notarial deed, the civil-law notary is not permitted to erase the data.

Right to restriction of processing

If you wish to restrict the processing of personal data by our office (pending rectification of your personal data at your request, an objection lodged against processing or because you specifically do not wish to have data erased even though processing of the data is unlawful), you may submit a request to that effect.

Right to data portability

If your personal data are not processed for the purpose of a notarial deed and you wish to transfer the personal data to another service provider, you may submit a request to that effect. However, please note that such a transfer may not always be possible due to incompatibility with the statutory notarial duties.

 

Possible restrictions in exercising your rights under the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679

Our office will make every effort to fulfil your rights under the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679. However, in some cases these rights may conflict with other statutory provisions for instance those of the Dutch Civil-Law Notaries Act. Should the civil-law notary for this reason be unable to fulfil a request relating to the rights described above, you will be notified accordingly in writing.

 

Complaints concerning the processing of your personal data by our office

If you have any complaints concerning the processing of personal data by our office, please let us know by contacting: iweyt@bellaar.nl

You also have the right to submit a complaint to the supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens). You can use the website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.